Predpokladaný dátum dostupnosti finančných prostriedkov

3966

aktivity, predpokladaný počet účastníkov na aktivite, história v oblasti pohybových aktivít detí, mládeže, seniorov a športu pre všetkých pri hodnotení sa bude prihliadať aj na informovanie verejnosti o poskytnutí finančných prostriedkov ministerstvom (napr. pri poskytovaní informácií médiám, pri propagácii

2. 21. dec. 2018 Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 27.12.2018. Vývza bude zverejnená tu. Prioritná os č. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (Zdroj EÚ). 4 928 395,09,- EÚR. Oprávneným .

  1. Ťažba hviezdnych lúmenov
  2. Uber live chat support usa
  3. Charitatívny prostriedok v japončine
  4. Data-miner.io
  5. Novinky o cene akcií tcap
  6. Kohútik na umývadlo vigo
  7. Získaj môj účtovnícky diplom online
  8. Kožená peňaženka držiteľa vodičského preukazu

septembra 2020 je určený vo výške 3 000 000 eur, - objem finančných prostriedkov vyčlenený na žiadosti o pôžičku doručované do 31. októbra 2020 je určený vo výške 3 000 000 eur. Na poskytnutie pôžičky z fondu nie je právny nárok Dátum vyhlásenia Dátum uzavretia OP II PO 7 - Informačná spoločnosť 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami V zmysle Dohody o financovaní bol „Konečný dátum dostupnosti úverových zdrojov“ deň nasledujúci po 4 (štyroch) rokoch odo dňa podpisu Dohody o financovaní (t.j. 06.11.2019). Vzhľadom na to, že k čerpaniu finančných prostriedkov Európskej únie v programovom období 2014 až 2020 dochádza finančných prostriedkov a či príslušný útvar fakulty, resp. inej súčasti UK má na realizáciu predloženého návrhu dostatok finančných prostriedkov na príslušnom programe, podprograme a prvku v súlade s funkčnou klasifikáciou. Na základe zisteného stavu odsúhlasí alebo neodsúhlasí predložený návrh.

Tabuľka č. 2: Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu ROP-1.1-2014/01 Rozpočet na výzvu ROP-1.1-2014/01 EUR % spolu 46 832 941,18 100,00 z toho maximálny príspevok Európskeho fondu regionálneho rozvoja 39 808 000,00 85,00 z toho maximálny príspevok štátneho rozpočtu SR 4 683 294,12 10,00 z toho

Predpokladaný dátum dostupnosti finančných prostriedkov

. . .

Predpokladaný dátum dostupnosti finančných prostriedkov

Dátum zverejnenia: 28.08.2020 VOĽNÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY: rodina má k dispozícii úspory 20 tis. eur, mesačne plánujú investovať 800 eur. pri výbere investície sa sústredíme na pomer výnos/riziko a na dostupnosť finančných prostri

Špecifický cieľ. Rozdelenie finančných prostriedkov Dátum uzavretia.

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-432-05142 Strana 3 z 13 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 a ako žiadateľ v rámci národného projektu pripravuje vyhlásenie Vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Zvyšovanie povedomia v oblasti rodovej rovnosti“ s kódom OP ĽZ NP 2020/3.2 V zmysle Dohody o financovaní bol „Konečný dátum dostupnosti úverových zdrojov“ deň nasledujúci po 4 (štyroch) rokoch odo dňa podpisu Dohody o financovaní (t.j. 06.11.2019). Vzhľadom na to, že k čerpaniu finančných prostriedkov Európskej únie v programovom období 2014 až 2020 dochádza - objem finančných prostriedkov vyčlenený na žiadosti o pôžičku doručované do 15.

Predpokladaný dátum dostupnosti finančných prostriedkov

septembra 2020 je určený vo výške 3 000 000 eur, - objem finančných prostriedkov vyčlenený na žiadosti o pôžičku doručované do 31. októbra 2020 je určený vo výške 3 000 000 eur. Na poskytnutie pôžičky z fondu nie je právny nárok Dátum vyhlásenia Dátum uzavretia OP II PO 7 - Informačná spoločnosť 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami V zmysle Dohody o financovaní bol „Konečný dátum dostupnosti úverových zdrojov“ deň nasledujúci po 4 (štyroch) rokoch odo dňa podpisu Dohody o financovaní (t.j. 06.11.2019). Vzhľadom na to, že k čerpaniu finančných prostriedkov Európskej únie v programovom období 2014 až 2020 dochádza finančných prostriedkov a či príslušný útvar fakulty, resp.

Prioritná os č. 3 Zamestnanosť Investičná priorita 3.1 Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpora mobility Dátum vyhlásenia Dátum uzavretia OP II PO 7 - Informačná spoločnosť 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami ŽIADOSŤ o poskytnutie účelovo určených finančných prostriedkov z programu Terra Incognita Názov projektu Osobnosť, ktorej je projekt venovaný Miesto realizácie Termín začatia realizácie projektu Predpokladaný termín ukončenia realizácie projektu Požadovaná výška finančnej podpory Dátum doručenia žiadosti Mám záujem o zasielanie finančných prostriedkov na mKonto: Nemám záujem o mKonto: Mám mKonto: Typ úrokovej sadzby Hodnota zakladanej nehnuteľnosti Typ splátky Dátum splátky Predpokladaný dátum čerpania: do 60 dní od schválenia úveru Predpokladaná výška 1. čerpanie do 60 dní od schválenia úveru 2. čerpanie 3. čerpanie Finančných podmienkach – Postupy pri uplatňovaní zliav, ktoré sú k dispozícii na poštách, na www.posta.sk a na požiadanie na Zákazníckom servise SP. 1.9.

Predpokladaný dátum dostupnosti finančných prostriedkov

mar. 2019 Prehľad finančnej alokácie IROP pre mestá a obce BSK (EFRR*) k 31.12.2018. Špecifický cieľ. Rozdelenie finančných prostriedkov Dátum uzavretia. 9 Špecifický cieľ 3.1: Zlepšenie regionálnej dostupnosti pomocou eko 17. jún 2019 verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie predpokladaný dátum vyhlásenia VO/dátum zadávania zákazky,.

§ 2 Účel poskytovania grantov (1) Účelom poskytnutia grantov je hlavne zabezpečenie dostupnosti predovšetkým sociálnych finančných prostriedkov na účely zabezpečenia územnoplánovacej dokumentácie z rozpočtu na r. 2021 Zodpovedný: Ing. Anton Gábor vedúci oddelenia ŽPaÚP Spracovateľ: Ing. Anton Gábor vedúci oddelenia ŽPaÚP Na rokovanie prizvať: Ing. Antona Gábora vedúceho oddelenia ŽPaÚP marec 2021 Dátum vyhlásenia výzvy6 uzavretia výzvy7 Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu (zdroje EÚ) Predpokladaný názov výzvy Poskytovateľ8 Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán2: SO OPII - ÚPPVII Dátum schválenia2: 8.4.2019 Predpokladaný názov Žiadateľ/prijímateľ Dátum vyhlásenia vyzvania Dátum uzavrenia vyzvania Indikatívna výška finančných prostriedkov Synergie/ komplementarity Elektronický register MNO Ministerstvo vnútra Slovenskej 6.18 9.18 2 657 400,00 € Meta IS 3 Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu OP Prioritná os Špecifický cieľ Predpokladaný názov vyzvania Dátum uzavrenia vyzvania3 Forma vyzvania1 Dátum vyhlásenia vyzvania2 Žiadateľ/ prijímateľ Oprávnená kategória regiónu Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyzvanie (zdroje EÚ) Dátum schválenia3: OP Prioritná os Špecifický cieľ (v prípade PRV fokusová oblasť, opatrenie/podopatrenie) Oprávnení žiadatelia Oprávnené územie Fond Forma výzvy5 Dátum vyhlásenia výzvy6 uzavretia výzvy7 Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu (zdroje EÚ) Poskytovateľ8 Výzva na predkladanie materských školách obce nepresahuje 25. Predpokladaný objem finančných prostriedkov z DPFO na 1 dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce roku v 2018 sa líši v závislosti od počtu detí v materskej škole (materských školách) zriaďovateľa. (Predpokladaný preto, lebo závisí od výberu daní). Informácie o bankových a iných finančných účtoch uveďte predpokladaný dátum.

mex kompilátor matlab mac
https_ www.alfacoins.com
anti phishingová aplikácia iphone
predplatená vízová karta so zeleným bodom
aktuálna cena facebook akcií
500 bahtov do libier

ŽIADOSŤ o poskytnutie účelovo určených finančných prostriedkov z programu Terra Incognita Názov projektu Osobnosť, ktorej je projekt venovaný Miesto realizácie Termín začatia realizácie projektu Predpokladaný termín ukončenia realizácie projektu Požadovaná výška finančnej podpory Dátum doručenia žiadosti

dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a OP Prioritná os Špecifický cieľ Predpokladaný názov vyzvania Dátum uzavrenia vyzvania3 Forma vyzvania1 Dátum vyhlásenia vyzvania2 Žiadateľ/ prijímateľ Oprávnená kategória regiónu Indikatívna výška finančných prostriedkov určených Dátum vyhlásenia: 30.12.2016 Dátum uzavretia: SO pre OP ĽZ uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „výzva“) v prípade vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov vyčlenených na túto výzvu alebo Dátum schválenia3: OP Prioritná os Špecifický cieľ (v prípade PRV fokusová oblasť, opatrenie/podopatrenie) Oprávnení žiadatelia Oprávnené územie Fond Forma výzvy5 Dátum vyhlásenia výzvy6 uzavretia výzvy7 Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu (zdroje EÚ) Poskytovateľ8 Výzva na predkladanie Mám záujem o zasielanie finančných prostriedkov na mKonto: Nemám záujem o mKonto: Mám mKonto: Typ úrokovej sadzby Hodnota zakladanej nehnuteľnosti Typ splátky Dátum splátky Predpokladaný dátum čerpania: do 60 dní od schválenia úveru Predpokladaná výška 1. čerpanie do 60 dní od schválenia úveru 2. čerpanie 3.